doporučujeme
MAČ 2018 47 –
08. 11. 18

Vůně chleba nevyvolává vášně, přináší pocit spokojenosti a klidu

S tureckým spisovatelem Sayginem Ersinem se bìhem letošního festivalu Mìsíc autorského ètení 2018 setkali tvùrci poøadu  Vizitka Èeského rozhlasu Vltava.

Spisovatel v pořadu Vizitka rádia VltavaZDE

Ersin pøijel do Brna jako autor románu Mistr kuchaø – jehož protagonistou je kuchaø s absolutní chutí zamìstnaný v sultánské kuchyni v istanbulském paláci Topkapi.

„Podoby osmanské kuchynì, psaní historických dìl, odkaz osmanské kultury pro dnešek, jsou témata rozhovoru. V rámci Vizitky ale uslyšíte také ukázku z tohoto díla a ponoøíte se pøímo do palácových chodeb,“  píše se na webu Èeského rozhlasu.

Saygin Ersin je mistr fantasy a detektivních pøíbìhù. Narodil se v roce 1975 v Manise v západní Anatolii. Studoval sociologii v Ankaøe, živil se jako novináø, nyní je spisovatelem a scenáristou na volné noze a žije v Izmiru.

Kromì románového cyklu Yedi Kartal Efsaneleri (Legendy sedmi orlù) publikoval soubor detektivních povídek Emekli Polisler Lokali (Lokál penzionovaných policajtù) a zdaøilý a ètenáøsky úspìšný historický román Pir-i Lezzet (Mistr kuchaø), v nìmž líèí pøíbìh geniálního kuchaøe s „absolutní chutí“, který dobude slovutnou kuchyni v sultánovì paláci Topkapi a pozmìní osudy osmanské øíše na sklonku 16. století.